فهرست

جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می گردد.

اهداف جشنواره شهید مطهری

الف) ایجاد فضای رقابتی سالم در تحولات علمی آموزشی علوم پزشکی در سطح کشور

ب) شناسایی و معرفی فرایندهای جدید آموزشی به عنوان الگو در سطح کشوری، منطقه ای و بین المللی

ج) ارج نهادن به زحمات فعالان عرصه آموزش عالی علوم پزشکی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه آموزش عالی علوم پزشکی کشور

د) ایجاد بستر مناسب جهت نشر فعالیت های توسعه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و تبادل تجربیات

ه) تولید محصولات کمک آموزشی جدید

عنوان لینک
کتابچه فرآیندهای برتر دوازدهمین جشنواره شهید مطهری مشاهده
کتابچه فرآیندهای برتر سیزدهمین جشنواره شهید مطهری مشاهده
کتابچه فرایندهای برتر چهاردهمین جشنواره شهید مطهری مشاهده

کتابچه فرایندهای برتر پانزدهمين جشنواره شهید مطهری

مشاهده