فهرست

معرفی واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از فعالیت های اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي دهند و ضروري است تلاش ايشان در اين عرصه نيز به نحو مناسب ارزش گذاري شود.

واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در زمینه بررسي فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی و ارائه گزارش به كميته دانشگاهي دانش پژوهي دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي دانش پژوهي آموزشي در دانشگاه، اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و مديريت فعاليت هاي نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

با توجه به اهمیت و ضرورت فعالیت های نوآورانه آموزشی(دانش ورانه و دانش پژوهی) و به اشتراک گذاشتن تجارب آموزشی در پیشبرد اهداف آموزشی، سامانه ملی ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی از سوی وزارت متبوع در جهت فـراهم كـردن زمينه براي نوآوري هاي آموزشي راه اندازی و امکان استفاده از امتیاز فرایند های آموزشی مصوب در کمیته کشوری دانش پژوهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به عنوان بخشی از امتیاز شرطی ماده ۳ پژوهشی در آیین نامه ارتقاء پیش بینی شده است.

از سوی دیگر معیارهای ورود فرایندها به مرحله داوری در جشنواره کشوری شهید مطهری منطبق بر معیارهای فعالیت های نوآورانه آموزشی در سامانه ملی می باشد.
 

آیین نامه و فرم‌های مرتبط

# عنوان لینک
۱ شیوه نامه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی مشاهده
۲ معادل سازی فعالیت‌های دانش پژوهی مشاهده