فهرست

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز دوشنبه مورخ 4/10/96

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز دوشنبه مورخ  4/10/96 با حضور جناب آقای دکتر جان محمدی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر اسماعیلی ریاست محترم مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر و مدیر EDO مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا، جناب آقای دکتر حسینی ریاست محترم EDC ، مسئولین EDO دانشکده ها و اعضای محترم شورا در دانشکده پزشکی برگزار گردید.