فهرست

جلسه کمیسیون حمایت از استعداد های درخشان در خصوص بررسی مسائل معیشتی و رفاهی دانشجویان استعداد درخشان و بررسی مدارک ارتقا به مقطع کارشناسی ارشد مورخ 21/5/96

کمیسیون ویژه حمایت از استعداد های درخشان دانشگاه در خصوص بررسی مدارک داوطلبین استفاده از تسهیلات آئین نامه استعداد های درخشان جهت ارتقا به مقطع کارشناسی ارشد 96 (سهمیه با آزمون وبدون آزمون ) و همچنین مسائل رفاهی و معیشتی دانشجویان استعداد درخشان با حضور معاون تحقیقات و فن آوری، رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دبیر کمیسیون (مسئول واحد استعداد درخشان)،  نماینده معاونت دانشجویی فرهنگی، عضو هیات علمی آشنا به امور استعداد های درخشان  و کارشناس واحد استعداد های درخشان درروز شنبه مورخ 21/5/96 در مکان سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه راس ساعت 12 برگزار گردیدمستندات خانم رقیه کاسب آقای رضا حاجتی و خانم الناز راشد (  بدون آزمون) و همچنین خانم ها الهام گل افشان، نسیم گل افشانی، فریبا محسنی، سیده زهرا حسینی، بهاره لزر یوسفی، صاحبه یوسفی، زهرا افضلی فرد (با آزمون) بررسی و تایید شد،  همچنین در مورد مسائل رفاهی ازجمله مسکن و.....  دانشجویان استعداد درخشان بحث و تبادل نظر شد.