فهرست

برگزاری سمینار سراسری مجازی " آموزش مبتنی بر توانمندی "

برگزاری  سمینار سراسری مجازی " آموزش مبتنی بر توانمندی "

سمینار سراسری مجازی " آموزش مبتنی بر توانمندی CBE " در روز چهار شنبه مورخ 22/8/98 در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید. این سمینار توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری EDC و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل برگزار گرديد.