فهرست

کارگاه توانمندسازی در زمینه آموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه

کارگاه توانمندسازی در زمینه آموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه با همکاری امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه، EDC و دانشکده پزشکی در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۹۷ در سالن کنفرانس مرکز اموزشی درمانی ایت اله روحانی برگزار گردید. در این کارگاه مباحثی چون روش تدریس، طرح درس ، ارزشیابی بالینی، روش های مطالعه، قوانین دستیاری، لاگ بوک الکترونیک طبیب، استانداردهای اموزش بالینی، الزامات بیمه ای درمانی، مراکز اموزشی درمانی وابسته، ایین نامه رفتار حرفه ای، خطای پزشکی و تکمیل پرونده پزشکی با حضور جمعی از مدرسان ارائه گردید.