فهرست

برگزاری کارگاه " اصول طراحی، اجرا و تحلیل آزمون صلاحیت بالینی "

برگزاری کارگاه " اصول طراحی، اجرا و تحلیل آزمون صلاحیت بالینی "
کارگاه " اصول طراحی، اجرا و تحلیل آزمون صلاحیت بالینی " ویژه مدیران گروه های آموزش بالینی " در روز سه شنبه مورخ 19/4/97 در سالن شورای معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.