فهرست

برگزاری کارگاه " آشنایی با سامانه ملی مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی) "

کارگاه " آشنایی با سامانه ملی مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید (نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)" ویژه اعضای هیات علمی مورخ 3/5/97 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه عناوینی چون اصطلاحات یادگیری الکترونیک، سامانه نوید، نحوه ورود کاربران، نحوه کار با LMS و ... ارائه گردید.