فهرست

موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل، در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور موفق به کسب 1 مدال برنز و2 دیپلم افتخار در حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه گردیدند  .

این موفقیت را به دانشجویان عزیز و خانواده دانشگاه علوم پزشکی بابل تبریک عرض می نماییم.