فهرست

8 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل جزء برگزیدگان انفرادی سیزدهمین آزمون المپیاد علمی کشور شدند و به مرحله گروهی راه یافتند.