فهرست

برگزاری جلسات آشنایی با آموزش مجازی و نحوه کار با سامانه نوید جهت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

جلسه روسا و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها  مورخ 16 فروردین 1399