فهرست

برگزاری نشست وبیناری " دانش پژوهی آموزشی و تبیین موضوعات مرتبط با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی"

 

برگزاری  نشست وبیناری " دانش پژوهی آموزشی و تبیین موضوعات مرتبط با آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی"

نشست وبیناری رئیس مرکز امور هیات علمی و رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت در خصوص "دانش پژوهی آموزشی و تبیین موضوعات مرتبط و رفع ابهامات در زمینه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی " با حضور معاون محترم آموزشی، رئیس محترم هیات ممیزه دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، روسا و معاونین محترم آموزشی دانشکده ها، کارشناسان ارتقا، دبیران محترم کمیته های تخصصی علوم پایه و بالین، در روز یک شنبه مورخ 14/7/98 در سالن شورای EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.