فهرست

برگزاری کارگاه آموزش پزشکی و احیای قلبی-ریوی ویژه دستیاران جدیدالورود

برگزاری کارگاه آموزش پزشکی و احیای قلبی-ریوی ویژه دستیاران جدیدالورود

کارگاه توانمندسازی آموزشی ویژه دستیاران جدیدالورود در روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ 23/6/96 الی 25/6/96 در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی و مرکز مهارتهای بالینی EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه ها عناوینی چون مباحث پایه آموزش پزشکی، آیین نامه ها و لاگ بوک دوره دستیاری، اخلاق حرفه ای، احیای قلبی-ریوی و ... ارائه گردید.