فهرست

آموزش پاسخگو

.يکي از رويکردهاي آموزش عالي، ديدگاه پاسخگويي و تعهد اجتماعي آن است که در این امر تمرکز بيشتر بر مسووليت پذيري دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد.

 اين ديدگاه برخاسته از نيازهاي اجتماعي و توان و استعداد مراکز آموزش عالي در فرايند مساعدت در حل معضلات و مسائل اجتماعي است.

آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری در مسایل مرتبط با سلامت و بیماری نسبت به سایر آموزش ها از ویژگی های خاصی برخوردار است. آموزش پاسخگو یعنی آموزشی که به نیازهای جامعه در امر سلامت پاسخ می دهد و هر نظام آموزشی با هدف توانمندی فراگیر در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه طراحی گردد.

آموزش پاسخگو یک رویکرد هدفمند است که حاکی از یک حرکت دایمی و پایداری به سمت پاسخگویی به نیازهای جامعه می باشد. بنابراین آموزش پاسخگو یک نظام ثابت برای شرایط ایده آل نیست بلکه نظامی پویاست که در راه رسیدن به اهداف مطلوب خود از مسیر های متعددی می گذرد.

اهداف واحد آموزش پاسخگو:

سیاست گذاری و برنامه ریزی فرایند توسعه کیفیت آموزش در جهت پاسخگویی اجتماعی 
پایه گذاری زیرساخت های آموزش پاسخگو 
ارتقای کیفیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در راستای پاسخگویی به جامعه
پژوهش در آموزش پاسخگو

شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو:

ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی در حوزه آموزش دانشگاه 
مشارکت بين بخشي معاونت های دانشگاه در راستای تحقق اهداف آموزش پاسخگو
تشویق اساتید به  مشارکت فعال دربرنامه آموزش پاسخگو
طراحی برنامه های آموزشی از طریق تعیین استاندارد های پاسخگویی آموزشی
ایجاد و گسترش واحدهای آموزش پاسخگو در دفاتر توسعه آموزش پزشکی در دانشکده ها
اجرای طرح های پژوهش در آموزش در راستای تحقق پاسخگویی آموزش
تهیه رفرنس های آموزشی بومی
تدوين دوره هاي آموزشي(طرح دوره وطرح دروس) باتوجه به نيازسنجی
 انجام پژوهش وتاليف درارتباط با آموزش پزشکي پاسخگو

 

# عنوان لینک
۱ بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور مشاهده
۲ برنامه مدون آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات مشاهده
۳ گزارش اقدامات انجام شده در زمینه آموزش پاسخگو مشاهده