فهرست

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهيد مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجليل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نيز ترويج نوآوری، ابداع و معرفی فرآيندهای جديد به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.

 دانلود آیين نامه جشنواره آموزشی شهيد مطهری

فرم ارسال خلاصه فرايند دوازدهمین جشنواره آموزشي شهيد مطهري- ۱۳۹۸

شیوه نامه داوری دوازدهمین جشنواره کشوری شهيد مطهري

راهنمای حیطه های دوازدهمین جشنواره شهید مطهری