فهرست

برگزاری جلسات آشنایی با آموزش مجازی و نحوه کار با سامانه نوید جهت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

مرکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد مورخ 30 فروردین