فهرست

برگزاری جلسات آشنایی با آموزش مجازی و نحوه کار با سامانه نوید جهت اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

دانشکده پزشکی- گروه های علوم پایه مورخ 26 فروردین