فهرست

برگزاری کارگاه " آشنایی مقدماتی با نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Storyline "

برگزاری کارگاه " آشنایی مقدماتی با نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Storyline "

کارگاه "روش تدریس (آشنایی مقدماتی با نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Storyline) " ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با تدریس جناب آقای دکتر صادقی در روز امروز، یک شنبه مورخ 13/11/98 در سالن شورای EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.