فهرست

برگزاری جلسه کمیته جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی

برگزاری جلسه کمیته جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی

یکی دیگر از جلسات کمیته جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی با حضور رئیس محترم کمیته جناب آقای دکتر پورامیر معاون محترم دانشجویی و فرهنگی و جناب آقای دکتر مقدم نیا مدیر محترم گروه فارماکولوژی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 21 آبان 98 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار گردید. در این جلسه ایده آموزشی دانشجویان فیزیوتراپی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.