فهرست

راه یابی دانشجویان استعداد درخشان به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98

 

بدین وسیله راه یابی دانشجویان استعداد درخشان به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 99-98 را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون این عزیزان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

پذیرفته شدگاه از طریق سهمیه بدون آزمون:

 1. بهار زرگری:  دانشجوی رشته کارشناسی رادیولوژی  بابل ورودی سال 94  - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی بابل
 2. پردیس نوروزی: دانشجوی رشته کارشناسی فیزیوتراپی  بابل ورودی سال 94  - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی بابل

 

پذیرفته شدگاه از طریق سهمیه با آزمون:

 1. سهیلا زمانی:  دانشجوی رشته کارشناسی فیزیوتراپی  دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 94  - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 2. مهران عمروانی: دانشجوی رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 93 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد خون شناسی  سازمان  انتقال خون
 3. هانیه مولائی: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 94 - پذیرفته شده در رشته پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. نسرین داداشی: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 94 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی
 5. حسن عباسی: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 94 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 6. دانیال سجادی: دانشجوی رشته کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 94 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 7. الهه اعظمی: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 92 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 8. رقیه دیوه: دانشجوی رشته کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 93 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 9. فرزانه یزدانپناه: دانشجوی رشته کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل ورودی سال 92 - پذیرفته شده در رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران