فهرست

برگزاری کارگاه " روش تدریس و ارزیابی دانشجو"

برگزاری کارگاه " روش تدریس و ارزیابی دانشجو"

کارگاه " روش تدریس و ارزیابی دانشجو " ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشکده پرستاری رامسر، در روز سه شنبه مورخ 5/6/98 توسط EDC دانشگاه و به میزبانی مسئولین محترم دانشکده پرستاری رامسر، در مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری این دانشکده، برگزار گردید.