فهرست

زمانبندی ارائه مشاوره واحد های مختلف مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

نام واحد زمان

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد برنامه ریزی درسی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد ارزشیابی اساتید

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد ارزیابی دانشجو

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد پژوهش در آموزش

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد آموزش مجازی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد آموزش پاسخگو

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

دفتر استعداد درخشان

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

مرکز مهارت بالینی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8 

واحد المپیاد دانشجویی

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 12-8