فهرست

کمیته و شوراها

# نام کمیته/شورا لینک
۱ شورای سیاست گذاری مشاهده
۲ شورای مرکز مطالعات مشاهده
۳ کمیته تحقیقات آموزشی مشاهده
۴ کمیته استعداد درخشان مشاهده
۵ کمیته دانش پژوهی مشاهده
۶ کمیته برنامه‌ریزی درسی مشاهده
۷ کمیته پژوهش در آموزش مشاهده
۸ کمیته حمایت از ایده‌های نوآوارنه دانشجویی مشاهده
۹
کمیته‌های مرتبط با بسته‌های تحول و نوآوری
مشاهده
۱۰ کمیته دانشجویی توسعه آموزش مشاهده
۱۱ کمیته ارزشیابی اساتید مشاهده
۱۲ کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی مشاهده