فهرست

مرکز مهارت‌های بالینی

  رسالت مرکز

مرکز آموزش مهارت های بالینی متعهد است محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی با هدف همکاری و آموزش بین بخشی، ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران از طریق ارتقای آموزش مهارت های عملی در دانشجویان را فراهم نموده و با ارزیابی و ارزشیابی مناسب، فراگیری مستقل را ترویج دهد.

ضرورت تأسيس و راه اندازی

•    ارتقاء سطح آموزش عملي
•    ضرورت رعايت حقوق بيماران
•    كاهش استرس رواني دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي 
•    فراهم آوردن فرصت يادگيري و تمرين براي دانشجويان قبل از ورود به محيط باليني 

اهداف آموزشی

هدف اصلی مرکز شبیه سازی یک محیط بالینی است به طوری که دانشجویان آموزش مهارت های بالینی و ارتباطی را با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی (مدل ها) در محیطی آرام وکنترل شده قبل از ورود به محیط های واقعی فرا گیرند. البته مرکز جای آموزش بر بالین بیمار و شرایط واقعی را نمی گیرد، بلکه مکمل آن خواهد بود. 

 ویژگی های آموزش در مرکز

- کسب مهارت های بالینی و ارتباطی دانشجو در محیطی آرام و کنترل شده قبل از ورود به محیط های بالینی
- امکان تکرار مهارت ها در محیط امن برای یادگیری عمیق تر
- امکان خودآموزی و یادگیری فعال از طریق اجرای مستقل مهارت ها
- کاهش استرس دانشجو در امر آموزش (یادگیری مهارت ها)
- احترام به حقوق بیمار

مزايای آموزش مهارت های بالينی

•    مي‌توان پيچيدگي يادگيري را كنترل كرد و آن را با برنامه‌ريزي بهتر و دقيق تري ارائه داد. مثلاً آموزش يك مهارت در بيمارستان كه محيطي شلوغ و با حوادث غير قابل پيش‌بيني است، بازدهي نسبتاً كمي دارد.

•    انجام مهارت مي تواند تكرار شود، در صورتيكه در روي بيمار واقعي اين امكان وجود ندارد ( تكرار در محيط امن)

•    اشتباه در مراكز مهارت ها قابل پذيرش است ولي روي بيمار واقعي نه.

•    در يك مركز مهارت ها بازخورد مستقيم (با استفاده از وسايل سمعي- بصري، بازخورد همكاران و ارزشيابي مدرسان و پرسنل) ممكن مي‌باشد.

•    آموزش در مركز مهارت ها وابسته به بيمار نيست و اين درحالي است كه  اگر تعداد بيماران بيمارستان يا درمانگاه كاهش يابد، آموزش مختل مي‌شود.

•    مشكلات يك بيمار با يك بيماري‌ مزمن در يك دوره كوتاه زماني مي‌تواند مطرح و آموزش داده شود.آموزش مهارت ها درمركز مهارتهاي باليني عامل انگيزشي خوبي است چرا كه كسب دانش و مهارت به صورت توأم صورت مي‌گيرد.

 •   آموزش مهارت ها در مركز مهارت ها باعث يادگيري استاندارد (رويه‌هاي انجام مهارت) مي‌شود.

•    كاهش استرس مدرسان، استادان و دانشجويان در امر آموزش و فراگيري مهارت ها (به دليل واقعي نبودن بيماران) از مزاياي ديگر اين مراكز است.

•    يادگيري در اين مراكز مي‌تواند به صورت خودآموزي و يادگيري فعال صورت گيرد.

•    اين مراكز باعث كمتر شدن بدبيني نسبت به مراكز آموزشي و درماني مي‌شوند، زيرا با يادگيري بهتر و كامل تر در مراكز مهارت هاي باليني احتمال بروز خطاهاي پزشكي از سوي دانشجويان، كارورزان و دستياران كاهش مي‌يابد.