فهرست

معرفی دفاتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

دفاتر توسعه آموزش به صورت رابط دو سویه مرکز مطالعات و دانشکده ها و مراکز آموزشی در ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه نقش دارند.

از طرفی خط مشی و سیاست های مرکز مطالعات را به دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی انتقال می دهد  و از سمت دیگر بازتاب سیاست های اجرا شده در دانشکده ها و مراکز آموزشی را به مرکز مطالعات منعکس می کند.

دفاتر توسعه آموزش كه از ابتدا در دانشكده ها مستقر شدند و به تدريج در بيمارستان هاي آموزشي نيز پا به عرصه وجود نهادند، به عنوان كانون هاي مجري سياست هاي كلان آموزشي دانشگاه، نقش مهمي در تسريع نوانديشي و نوآوري در عرصه آموزش دانشكده ها و بيمارستان ها دارند.