فهرست

ارزیابی دانشجو

یکی از وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی توجه به مقوله ارزشیابی است و یکی از انواع ارزشیابی ها، ارزشیابی از فراگیران است.

به روز رساني و ارتقاي كيفيت برنامه های ارزيابي فراگيران نقش مهمی در ارتقاء آموزش در سطح دانشگاه دارد. توجه به نقش حساس و مهم دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه، منجر به ايجاد مطالبات اساسي و جدّي در حوزه آزمون ها شده است.

در این راستا لازم است در طراحي و اجراي آزمون ها، راهكارهايي براي بهبود دانش اساتيد در مورد ارزيابي دانشجويان اتخاذ گردد. از طرفی در سيستم‌هاي نظام آموزش عالي كشور، نظام ارزيابي و امتحانات چالش های جدی را پیش روی مسئولین و دست اندرکاران و متولیان آموزش پزشکی کشور قرار داده است و یکی از مطالبات جدی جامعه نیز توجه ویژه به برگزاری این آزمون ها در کمال صحت و امنیت می باشد. علاوه بر این موارد، بنابراین واحد ارزشیابی دانشجو در راستای پاسخگویی به این چالش ها فعالیت می نماید.

شرح وظایف 

هدایت، هماهنگی، اجرا و نظارت بر اجرای فرایند های ارزشیابی دانشجویان 

مشاوره برای برگزاری کلیه آزمون هاي نظری و بالینی

مشاوره به اعضای هیأت علمی در راستای ارتقاء کیفیت آزمون های دروس نظری و بالینی

تدوین بسته ها و شیوه نامه های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی دانشجویان

طراحی وبرنامه ریزی دوره های باز آموزی با برگزاری گارگاه درخصوص شیوه های نوین ارزشیابی 

تلاش جهت تهیه نرم افزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل آزمون ها 

انجام پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های مختلف ارزشیابی دانشجویان
 

# عنوان لینک
۱ برنامه جامع ارزیابی دانشجویان  مشاهده
۲ شیوه نامه یکپارچه آزمون های برخط مشاهده
۳ چارت ابزار ارزیابی مشاهده
۴ فرآیند ارزیابی سوالات مشاهده
5 چک لیست میلمن

مشاهده

6 فلوچارت روانسنجی سوالات امتحانی کتبی

مشاهده