فهرست

کمیته دانشجویی توسعه آموزش

کمیته دانشجویی مرکز مطالعات متشکل از دانشجویان پویا و فعال و علاقه مند به حوزه آموزش علوم پزشکی می باشد که با هدف مشارکت دادن دانشجویان در فرایندهای یاددهی- یادگیری و توانمندسازی دانشجویان در حوزه های مختلف آموزشی تشکیل شده است. 

اهداف کمیته دانشجویی مرکز مطالعات:

ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه های  توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی 

ایجاد بسترهای لازم برای توانمندسازی و به اشتراک گذاری تجربیات دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی

برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و تعامل با سایر دانشجویان و اساتید در راستای بهبود سیستم آموزشی 

ارتقای مهارت‌های نوآورانه و کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط دانشجویی

گام برداشتن در عرصه های مختلف نوآوری های آموزشی و پژوهش در آموزش در راستای بهبود وضعیت آموزشی 

مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی

مشارکت در فرآیند شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی دانشکده ها

مشارکت در اجرای بسته های تحول در آموزش علوم پزشکی

 مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده ها و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهش در آموزش

برگزاری کارگاه ها، سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه آموزش پزشکی
 

# عنوان لینک
۱ اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش  مشاهده
۲ اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه  مشاهده
۳ آیین نامه تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی  مشاهده