فهرست

توانمندسازی اساتید

یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه‌ها، طراحی و اجرا و ارزشیابی تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد و حفظ و توسعه و ارتقای قابلیت ها و تقویت توان علمی و مهارت های عملی اساتید در راستای بهبود کیفیت آموزشی و تدریس دانشگاه جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جوامع، سیستم‌های بهداشتی و نیازهای آموزشی اعضای آن می باشد. 

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در راستای شرح وظایف مراکز توسعه دانشگاه ها و بر اساس ماده یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات هیات ممیزه مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شیوه نامه اجرایی دوره های توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی جدید الاستخدام دانشگاه ها، ابلاغ شده طی نامه 1792/500/د مورخ 3/4/1398 و همچنین دستورالعمل اجرایی آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی موسسات آموزشی و پژوهشی، متولی برگزاری دوره های عمومی(مهارتی) توانمندسازی اساتید می باشد.

در راستای اجرای این برنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مسئولیت سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت های توانمندسازی مدرسین را در زمینه های اصول و مبانی آموزش پزشکی، مهارت های آموزشی و مشاوره ای، اخلاق و رفتار حرفه ای در آموزش، رهبری و مدیریت تغییر آموزشی، پژوهش و دانش پژوهی را به عهده دارد.

دوره های توانمندسازی بر اساس  نیازسنجی آموزشی که با روش های مختلف و به صورت مداوم از دانشکده ها و اعضای هیأت علمی انجام می شود طراحی و اجرا می گردد.