فهرست

ارزشیابی اساتید

 ارتقای سطح كيفيت آموزش و تربيت نيروي متخصص در راستاي نيازهای جامعه از جمله رسالت های دانشگاه ها است، که در برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز به آن اشاره شده است.

به همین دلیل حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش از وظايف اصلي اعضای هیات علمی و  نظام آموزشی محسوب می شود. برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش، برخورداري دانشگاه از نظام منسجم و جامع ارزشيابي استاد لازم و ضروری می باشد. 

اهداف واحد ارزشیابی:

•    ارتقای مستمر اجزای سیستم ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه
•    نظارت بر انجام بهینه ارزشیابی استاد در دانشکده ها
•    جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرایندها
•    جلب مشارکت دانشجویان در جنبه های مختلف ارزشیابی استاد
•    بازنگری و بهبود مداوم روش ها وابزارهای ارزشیابی استاد
•    تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود عملکرد آموزشی از طریق ارائه بازخورد مؤثر
•    پاسخگویی مناسب به ذی نفعان ارزشیابی استاد در سطح دانشگاه