فهرست

پژوهش در آموزش

این واحد مدیریت روند تصویب طرح های پژوهش در آموزش ارسال شده به مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه را بر عهده دارد.

محوریت طرح های پژوهش در آموزش : 

•    توانمندسازي اعضاي هيأت علمي

•    برنامه ريزي آموزشي             

•    ارزشيابي برنامه آموزشي

•    ارزيابي دانشجو (آزمون، ارزيابي باليني)

•    آموزش مبتني بر پيامد

•    آموزش مبتني بر مسأله

•    آموزش مبتني بر جامعه

•    آموزش الكترونيك

•    آموزش باليني

•    روش هاي ياددهي و يادگيري

•    نظام انگيزش و تشويق در آموزش

•    آموزش و ارزيابي تفكر نقادانه

•    آموزش و ارزيابي مهارت هاي برقراري ارتباط

•    نظام حمايت از فراگيران

•    آموزش مداوم و ارتقاي مداوم حرفه اي

•    مديريت و رهبري در آموزش