فهرست

برنامه ریزی درسی

این واحد به شناخت، پیش‌بینی، سازماندهی و شکل دادن فعالیت‌های آموزشی در حیطه یادگیری دانشجویان می پردازد.

برنامه ريزی درسی، تمهيد و ابزاری برای تدوين نظام دار برنامه درسی است، رسالت اصلی واحد برنامه‌ریزی درسی نظم بخشیدن به فرآيند آموزش می باشد.

در بيشتر محيط هاي آموزشی و پرورشی مسئوليت فراهم كردن دوره های آموزشی به متخصصان واگذار می شود. تهيه برنامه درسی، برنامه ريزان درسی را در رسيدن به اهداف مورد نظر ياری می كند و به متخصصان نظام آموزش در پرورش نيروی انسانی كارآمد كمك می كند.

برنامه ريزان درسی بايد به مبانی روان شناسی يادگيری، جامعه شناسی و فلسفه مسلط بر اجتماع، آگاهی كامل داشته باشد. بدون چنين پيش نيازی برنامه درسی ارزش اجرایی نمی يابد.