بارگزاری
فهرست

راه های ارتباط

آدرس :
بابل - خیابان کنج افروز - دانشگاه علوم پزشکی بابل - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)
تلفن :
۰۱۱-۳۲۱۹۰۵۹۳

edc@mubabol.ac.ir

رایانامه :

فرم تماس