فهرست

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

جشنواره آموزشی شهيد مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجليل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نيز ترويج نوآوری، ابداع و معرفی فرآيندهای جديد به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار میگردد.