فهرست

برگزاری کارگاه "روش تدریس کلاس درس وارونه"

برگزاری کارگاه "روش تدریس کلاس درس وارونه"

کارگاه " روش تدریس کلاس درس وارونه" ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 29/9/96 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه مفاهیمی چون تعریف روش تدریس وارونه، مراحل اجرا، مهارت های مورد نیاز، معایب و مضرات این روش تدریس و ...ارائه گردید.