فهرست

جلسه شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز سه شنبه مورخ 31/5/96 با حضور برخی از اعضای شورا و جناب آقای دکتر حسینی ریاست محترم مرکز مطالعات برگزار گردید.