فهرست

برگزاری کارگاه "تدوین طرح درس سمیولوژی (2)"

دومین کارگاه " تدوین طرح درس سمیولوژی" ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز سه شنبه مورخ 24/5/96 در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزارگردید. در این کارگاه سرفصل هایی چون معرفی طرح درس، اجزا و نحوه نگارش آن ارائه گردید.