فهرست

برگزاری کارگاه "صداسازی و فن بیان در سخنرانی"

برگزاری کارگاه "صداسازی و فن بیان در سخنرانی"

 

کارگاه " صداسازی و فن بیان در سخنرانی " ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز سه شنبه مورخ 24/5/96 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه مفاهیمی چون گوش دادن فعالانه، تمرین های صداسازی، تقویت فن بیان و... ارائه گردید.