فهرست

برگزاری اولین جلسه ارائه کار گروهی پروپوزالهای آزمون های گروهی کشوری دانشجویان منتخب نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاههای قطب یک کشور در حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ 14/5/96

برگزاری  اولین جلسه ارائه کار گروهی پروپوزالهای آزمون های گروهی کشوری دانشجویان منتخب نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاههای قطب یک کشور در حیطه تفکر علمی در علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ 14/5/96

 

جلسه اولین ارائه کار گروهی پروپوزالهای آزمون های گروهی کشوری دانشجویان منتخب نهمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاههای قطب یک کشور در حیطه تفکر علمی در علوم پایه با مشارکت اساتید متخصص آمار زیستی ، فارماکولوژی ،فیریولوژی ،روانپزشکی ،نوروساینس دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل .در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 14/5/96 برگزار شد.