فهرست

مراسم تقدیر از برگزیدگان نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و مسئولین حیطه های المپیاد، روز سه شنبه مورخ 28/9/96

مراسم تقدیر از برگزیدگان نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور و مسئولین حیطه های المپیاد، روز سه شنبه مورخ 28/9/96 با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ربیعی، معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر نیک بخش، رئیس محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه جناب آقای دکتر حسینی، مسئول محترم واحد استعداد درخشان دانشگاه جناب آقای دکتر سیدی، مسئولین حیطه های المپیاد و جمعی از دانشجویان در سالن همایش امام علی (ع) برگزار گردید.