فهرست

تکمیل مشخصات اساتید جهت بارگذاری در سامانه آموزش مجازی نوید دانشگاه

به اطلاع  اساتید محترم می رساند با عنایت به لزوم استفاده اساتید از روشهای آموزش مجازی در شرایط کنونی کشور و برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با واحد IT  دانشگاه، فایل اکسل مربوط به مشخصات اساتید و دروس جهت ثبت در سیستم نوید دانشگاه در ذیل موجود است تا کید می گردد اساتید محترم برای هر درس که قصد تدریس مجازی دارند باید بصورت مجزا یک فایل اکسل را تکمیل فرمایند؛ و سپسفایل های اکسل تکمیل شده خود را به ایمیل جناب آقای مهندس طاهری ادمین محترم نوید در دانشگاه به آدرس taheri.kazem@yahoo.com ارسال نمایند.

ضمنا فایل راهنمای چگونگی استخراج اطلاعات از سیستم سما جهت انتقال به فایل اکسل در ذیل موجود است.

فایل راهنما

فایل اکسل

فایل لیست کد رشته ها