فهرست

وبینار مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی با موضوع گزارش و تبادل نظر در خصوص موضوعات روز در تاریخ 14اسفند ۹۶ در مکان سالن شورای edc برگزار گردید.