فهرست

اهداف

اهداف:1- تدوین برنامه های درسی جدید مورد نیاز بر اساس نیازهای نظام سلامت 2- پیشنهاد اضافه کردن واحدهای جدید آموزشی (core و non core ) به کوریکولوم موجود آموزشی بر حسب نیاز به شورای آموزشی دانشگاه  3- برنامه ریزی جهت اجرای طرح ادغام دوره های علوم پایه و بالینی در جهت اجرای برنامه Reform دانشگاههای علوم پزشکی کشور  4- همکاری با اعضای هیئت علمی جهت تدوین طرح درس و طرح دوره دروس ارائه شده در هر ترم  5- ارزیابی طرح درسهای رسیده و ارائه بازخورد به اساتید و به روزرسانی آنها در سایت دانشگاه