فهرست

رييس و همکاران مرکز

 
  رییس و همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  
ردیفنام و نام خانوادگیسمت و شرح وظایف
1دکتر سید رضا حسینیرییس مرکز (عضو هیأت علمی دانشگاه)
2دکتر ایمان جهانیانعضو هیأت علمی دانشگاه
3مریم قائمیکارشناس (واحدهای توانمند سازی  اساتید بررسی سوالات -دفتر مجله )
4دکتر سیمین موعودیکارشناس (واحدهای مهارتهای بالینی پزشکی پاسخگو)
5منيره پروانهکارشناس (واحد پژوهش در آموزش - دبيرخانه  جشنواره آموزشي شهيد مطهري)
6 محبوبه سلطانیکارشناس(واحدهاي مهارتهاي باليني، استعدادهاي درخشان، المپياد)
7دکتر زینب غلام نیا کارشناس(توانمندسازی استاد و برنامه ریزی درسی)
8موسی بابازادهکارشناس (واحدهای برنامه ریزی درسی، بررسی طرح درس)
9اسماعیل عسگریکاردان شبکه -  سمعی بصری
10دبیرخانه و بایگانی
 
 
 
 همکاران هیأت علمی پاره وقت مرکز 
ردیفنام و نام خانوادگینوع همکاری
1         دکتر پرویز امریواحد مهارتهای بالینی
2         دکتر ابراهیم علیجانپورواحد مهارتهای بالینی
3         دکتر یحیی جوادیانواحد بررسی سوالات امتحانی
4         دکتر محسن وکیلی صادقیواحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه علوم بالینی)
5         دکتر سید هادی یدالله پورواحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه نوآورانه)
6         دکتر سید جلیل سیدی اندیواحد استعدادهای درخشان، واحد پزشکی پاسخگو، ارزیابی درونی
7         دکتر دردی قوجقواحد ارزیابی درونی
8         دکتر سید داوود نصرالله پورواحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه مدیریت در نظام سلامت)
9         دکتر محمد تقی پورواحد طرح درس
10    دکتر سید رضا حسینیواحد پزشکی پاسخگو
11    دکتر ابراهیم ذبیحیواحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه علوم پایه)
12دکتر فرشته نظیریواحد مهارتهای بالینی
13دکتر ندا مفتاحواحد مهارتهای بالینی
14دکتر محمد سالکی واحد مهارتهای بالینی