فهرست

رييس و همکاران مرکز

 
 
  رییس و همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت و شرح وظایف
1 دکتر مریم قائمی رییس مرکز (عضو هیأت علمی دانشگاه)
2 دکتر ایمان جهانیان عضو هیأت علمی دانشگاه
3 دکتر سیمین موعودی مدرس کارگاه های روش تحقیق دانشجویان استعداد درخشان
4 منيره پروانه کارشناس (واحد پژوهش در آموزش - دبيرخانه  جشنواره آموزشي شهيد مطهري)
5  محبوبه سلطانی کارشناس(واحدهاي مهارتهاي باليني، استعدادهاي درخشان، المپياد)
6  دکتر زینب غلام نیا عضو هیات علمی دانشگاه
7  موسی بابازاده کارشناس (واحدهای برنامه ریزی درسی، بررسی طرح درس)
8  اسماعیل عسگری

کارشناس شبکه.سمعی و بصری.دبیرخانه و بایگانی

9  نادعلی عرب فیروزجاه

کارشناس ارزشیابی اساتید

 

 

 

 
 
 

 همکاران هیأت علمی پاره وقت مرکز 

ردیف نام و نام خانوادگی نوع همکاری
1 دکتر پرویز امری توانمند سازی استاد
2 دکتر ابراهیم علیجانپور واحد مهارتهای بالینی
3 دکتر یحیی جوادیان واحد بررسی سوالات امتحانی
4 دکتر معصومه اصغر پور واحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه استدلال بالینی)
5 دکترمسعود اسدی واحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه فلسفه پزشکی)
6 دکتر حسین خالق زاده واحد المپیاد علمی دانشجویان(حیطه تفکر علمی در علوم پایه)
7 دکتر سید داوود نصرالله پور سرپرست المپیاد علمی دانشجویان(مسئول حیطه مدیریت نظام سلامت )
8 دکتر آرام تیرگر واحد المپیاد علمی دانشجویان(حیطه کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم)
9 دکتر سید جلیل سیدی اندی مسئول واحد استعدادهای درخشان، واحد پزشکی پاسخگو، ارزیابی درونی.واحد مهارتهای بالینی
10 دکتر پیام سعادت واحد ارزیابی درونی
11 دکتر دردی قوجق واحدطرح درس
12 دکتر محمد تقی پور واحد طرح درس
13 دکتر سید رضا حسینی واحد پزشکی پاسخگو
14 دکتر فرهاد باقریان واحد مهارتهای بالینی
15 دکتر سید عادل حسینی واحد مهارتهای بالینی