فهرست

کسب رتبه هاي برتر کشوري

                                      

                                             کسب رتبه های برتر کشوری             

                                        
ردیفعنوان            نویسندگان         مشخصات  رتبه کسب شده
1بررسی نحوه اجرای طرح درس در دانشگاه علوم پزشکی بابلدکتر محمد رضا حسنجانی روشن- منیره پروانه-  دکترایمان جهانیان-  سمیه اسحاقیپنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی –  شیراز 1381مقاله برتر
2نظر سنجی از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل درمورد یادگیری الکترونیکی(E Learning) دگتر مصطفی جوانیان-  دکترایمان جهانیان-  غلامرضابینش پژوه دومین همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی – تهران 1387پوستر برگزیده  رتبه دوم