فهرست

شرايط ارائه طرح هاي تحقيقاتي

                                  

                                                      

                                                       شرایط ارائه طرح های تحقیقاتی

 

طرحهای تحقیقاتی با مشخصات ذیل از اولویت بیشتری  برخوردار است:

 

     - طرح های تحقیقاتی که بر اساس مسائل مهم و مشکلات اساسی و نیز در راستای اولویتهای پژوهش در آموزش  دانشگاه باشد

 

    -  عناوین طرح های تحقیقاتی که همراه با نوآوری و خلاقیت در آموزش پزشکی باشد

  

 تذکر: طرحهای تحقیقاتی باید از طریق وب سایت دانشگاه و سیستم مدیریت طرحهای تحقیقاتی(Faculty Management System) به EDC ارسال گردند.