فهرست

اولويتهاي پژوهش در آموزش

                                                  

                                                            اولویتهای پژوهش در آموزش

        

-            راهکارهای ارتقاء سطح آموزش در دانشگاه

 

-            بکارگیری روشهای نوین تدریس و ارزیابی در آموزش

 

-            ضرورت بازنگری سر فصلهای دروس

 

-           موانع پژوهش در آموزش از دیدگاه اعضای هیأت علمی

 

-            نقش اساتید در کیفیت آموزش دوره های علوم پایه، کارآموزی، کارورزی و تحصیلات تکمیلی

 

-            راهکارهای افزایش انگیزه در اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و پرسنل

 

-            عملکرد اساتید راهنما در ارتباط با دانشجویان

 

-            روند تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر آن

 

-            کیفیت پژوهشهای دانشجویی

 

-            چگونگی استفاده از وسایل کمک آموزشی و نرم افزارهای چند رسانه ای

 

-            موقعیت فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی بابل در جامعه

 

-            کیفیت برنامه های آموزش مداوم  از نظر فارغ التحصیلان جامعه پزشکی

 

-            رضایتمندی  بیماران در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه