فهرست

وظايف و فعاليتهاي واحد پژوهش در آموزش

            

                                وظایف و  فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش 

          

 

  1-فعال سازی و برگزاری جلسات کمیته پژوهش در رابطه با پروپوزالهای ارجاعی به مرکز.

 

 2 -ارسال  فرم های داوری مربوط به پروپوزالهای آموزشی به اعضای هیات علمی.

 

 3 - جمع آوری نظرات اعضاء کمیته پژوهش و ارائه آن به مجری اصلی طرح

           پژوهشی  برای انجام تغییرات طرح.

 

            4  - تهیه وتدوین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه بر اساس گزارش حاصل از                    کلیه گروههای آموزشی

 

5- ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش 

 

6-  همکاری با پایان نامه های مرتبط با آموزش پزشکی

          

             7- گسترش فرهنگ پژوهشهای آموزشی در سطح دانشگاه