فهرست

اهداف واحد پژوهش در آموزش

                                        

                            

                                                 اهداف واحد پژوهش در آموزش

   رسالت اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه است. یکی از راههای تحقق این هدف،  هدایت و انجام طرحهای تحقیقاتی پژوهش در آموزش می باشد. تحول در برنامه های آموزشی در سطوح مختلف دانشگاه بر اساس فرصت ها و امکانات فن آوریهای نوین و استفاده از نتایج حاصل از این تحقیقات ونیز هدفمندتر کردن تحقیقات آموزشی از اهداف این واحد است