فهرست

نتايج ارزشيابي

نتایج ارزشیابی در سه فایل به طور جداگانه نگهداری می شود:

 

فایل اول : نمایانگر وضعیت آموزشی هر استاد می باشد که محل نگهداری نمرات ارزشیابی هر ترم ، مجوع مقالات علمی، گواهیهای کارگاههای آموزشی، نتایج طرح درسها و سوالات امتحانی پس از بررسی کمیته های مربوطه می باشد که جهت ارزیابی گروههای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

فایل دوم: اوراق ارزشیابی تکمیل شده توسط دانشجویان تا 3 ترم متوالی بایگانی می گردد.

 

فایل سوم : نتایج ارزشیابی گروههای مختلف آموزشی که بر اساس رتبه بندی اعضاء نگهداری می شود.