فهرست

ارزشيابي توسط مديران گروههاي آموزشي

 ارزشیابی توسط مدیران گروههای آموزشی :

 

الف ) ارزیابی مدیران گروههای آموزشی توسط معاون آموزشی دانشکده ها بر اساس فرم شماره یک در دو هفته آخر نیمسال تحصیلی انجام می پذیرد.

 

ب) ارزیابی اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی توسط مدیران گروهها نیز بر اساس فرم شماره دو و در دو هفته آخر نیمسال تحصیلی انجام می پذیرد.

    پس از انجام ارزشیابی بالینی و تئوری ، فرمهای هر استاد جداگانه جمع آوری و دسته بندی  و تحویل اپراتور می گردد و  معمولاً نتایج قبل از شروع نیمسال تحصیلی بعدی برای هر استاد و معاونین آموزش دانشکده ها و دانشگاه ارسال می گردد.